آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4945 | بازدیدکنندگان آنلاین : 1 
پنج شنبه ٠٩ تير ١٤٠١
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
برنامه اموزشی نیسمال اول سال تحصیلی 99-98
 

هفتگي  دانشجويان  كارشناسي  ارشد  رشته  مشاوره  خانواده  و  توانبخشی

سال ورودي 1394 (دوره....) ترم 1   نيمسال   اول سال تحصیلی 94-95    

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                 

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

روش تحقيق پيشرفته در علوم تربيتي      

دكتر بهمني

 

2

1

-

 

ژورنال كلاب

 

 

 

آمار استنباطی

دکتر علی عسگری

1

1

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

هدايت ومشورت دراسلام

(903006)

دكتر ددادخواه

 

2

-

-

 

اطلاع رسانی سیتمها

دکتر دادخواه

 

1

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

11-8

نظريه هاي پيشرفته مشاوره  و   روان درماني

دكتريونسي

 

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :            تعداد دانشجو          نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                            واحد      10

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته مشاوره خانواده     

سال ورودي  1393   ( دوره ....   ) ترم 3  نيمسال   اول  سال تحصیلی 95-94    

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

سنجش و ارزيابي  در مشاوره  خانواده  و ازدواج

دكتر ازخوش

 

2

1

-

ژورنال كلاب

 

 

 

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی

دکتر بهمنی

2

1

-

 

 

 

 

يكشنبه

14-8
كارورزي درمشاوره خانواده وازدواج 
دكتریونسی  -دکتر ازخوش
 
-
-
5/1
 
 
 
 

 

 

 

 

دو شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-13

سمینار مسایل خانواده و ازدواج

دکتر یونسی

1

1

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

    توضيحات :           تعداد  دانشجو   8   نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                        واحد     5/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مشاوره توان بخشي      

سال ورودي 1393 (دوره 12) ترم 3   نيمسال   اول سال تحصیلی 94-95    

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

مشاوره با معتادان

دکتر روشن پژوه

1

1

-

 

 

 

-

نظريه ها و روشهاي مشاوره گروهي

دكتر بهمني  

2

1

 

 

 

 

 

یکشنبه

مشاوره با سالمندان

دكتر فروغان

 

1

1

-

 

 

1

1

 

 

مشاوره شغلی  معلولان

دکتر دادخواه

 

1

 

1

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

14-8

كارورزي  درمشاوره توانبخشي

دكتردادخواه- دکتر بهمنی- دکتر ازخوش- خانم شعاعی

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

    توضيحات :            تعداد دانشجو  4  نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                 واحد   10

                                                           

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا رشته مشاوره توان بخشي      

سال ورودي3 (دوره ....) ترم 3    نيمسال   اول سال تحصیلی 94-95    

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

مشاوره توانبخشی سالمندان

دکتر فروغان

1

1

 

ژورنال كلاب

 

 

 

تکنیکهای شناحتی رفتاری

دکتر یونسی

1

1

 

 

 

 

 

یکشنبه

كارورزي 2

اعضای گروه

 

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

كارورزي 2

اعضای گروه

 

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

رويكردهاي نوين مشاوره توانبخشي فيزيكي

دكترفرهوديان

2

-

1

 

 

 

 

سمینار

اعضای گروه

 

1

 

مشاوره توانبخشي دربانوان

دكترموتابي

1

1

-

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :            تعداد دانشجو   2  نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                 واحد   12

                                                                               

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا رشته مشاوره توان بخشي      

سال ورودي 1394 (دوره 4) ترم1    نيمسال   اول سال تحصیلی 94-95    

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

آماراستنباطي پيشرفته

دكترعسگري

1

1

 

ژورنال كلاب

-

-

-

آسيب شناسي رواني

دكترازخوش -دكتربهمني

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

آسیب شناسی اجتماعی

دکتر بهمنی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

روش تحقیق

دکتر عسگری

1

1

 

مشاوره توانبخشي در

آموزه هاي اسلامي

دكتريونسي

دکتر بهمنی

1

-

-

اصول حقوق و اخلاق حرفه ای

دکتر یونسی

دکتر دادخواه

2

 

 

 

1

1

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

    توضيحات :            تعداد دانشجو   4 نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                 واحد   9

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا رشته مشاوره توان بخشي      

سال ورودي1392 (دوره 1) ترم 4    نيمسال   اول سال تحصیلی 95-94    

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

تکنیکهای شناختی رفتاری

دکتر یونسی

 

 

 

ژورنال كلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

كارورزي 2

اعضائ گروه

 

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

كارورزي 2

اعضائ گروه

 

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :            تعداد دانشجو   4  نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                 واحد   12

 

انتخابات شورای مرکزی انجمن
نتایج دومین انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مشاوره توانبخشی:
نتایج دومین انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مشاوره توانبخشی به شرح زیر می باشد:
 ١٧:٤٢ - 1399/09/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
نتایج انتخابات انجمن
نتایج انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی
نتایج انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی
 ٠٩:٣ - 1398/08/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مشاوره توانبخشی برگزار میشود
آغاز ثبت نام کاندیدای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مشاوره توانبخشی از تاریخ 2 مهر لغایت 9 مهر 1398
مدرسه تابستانه کشوری علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوریکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences