آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3741 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 
يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
برنامه اموزشی نیسمال اول سال تحصیلی 95-94
 

هفتگي  دانشجويان  كارشناسي  ارشد  رشته  مشاوره  خانواده  و  توانبخشی

سال ورودي 1394 (دوره....) ترم 1   نيمسال   اول سال تحصیلی 94-95    

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                 

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

روش تحقيق پيشرفته در علوم تربيتي      

دكتر بهمني

 

2

1

-

 

ژورنال كلاب

 

 

 

آمار استنباطی

دکتر علی عسگری

1

1

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

هدايت ومشورت دراسلام

(903006)

دكتر ددادخواه

 

2

-

-

 

اطلاع رسانی سیتمها

دکتر دادخواه

 

1

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

11-8

نظريه هاي پيشرفته مشاوره  و   روان درماني

دكتريونسي

 

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :            تعداد دانشجو          نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                            واحد      10

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته مشاوره خانواده     

سال ورودي  1393   ( دوره ....   ) ترم 3  نيمسال   اول  سال تحصیلی 95-94    

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

سنجش و ارزيابي  در مشاوره  خانواده  و ازدواج

دكتر ازخوش

 

2

1

-

ژورنال كلاب

 

 

 

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی

دکتر بهمنی

2

1

-

 

 

 

 

يكشنبه

14-8
كارورزي درمشاوره خانواده وازدواج 
دكتریونسی  -دکتر ازخوش
 
-
-
5/1
 
 
 
 

 

 

 

 

دو شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-13

سمینار مسایل خانواده و ازدواج

دکتر یونسی

1

1

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

    توضيحات :           تعداد  دانشجو   8   نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                        واحد     5/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مشاوره توان بخشي      

سال ورودي 1393 (دوره 12) ترم 3   نيمسال   اول سال تحصیلی 94-95    

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

مشاوره با معتادان

دکتر روشن پژوه

1

1

-

 

 

 

-

نظريه ها و روشهاي مشاوره گروهي

دكتر بهمني  

2

1

 

 

 

 

 

یکشنبه

مشاوره با سالمندان

دكتر فروغان

 

1

1

-

 

 

1

1

 

 

مشاوره شغلی  معلولان

دکتر دادخواه

 

1

 

1

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

14-8

كارورزي  درمشاوره توانبخشي

دكتردادخواه- دکتر بهمنی- دکتر ازخوش- خانم شعاعی

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

    توضيحات :            تعداد دانشجو  4  نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                 واحد   10

                                                           

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا رشته مشاوره توان بخشي      

سال ورودي3 (دوره ....) ترم 3    نيمسال   اول سال تحصیلی 94-95    

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

مشاوره توانبخشی سالمندان

دکتر فروغان

1

1

 

ژورنال كلاب

 

 

 

تکنیکهای شناحتی رفتاری

دکتر یونسی

1

1

 

 

 

 

 

یکشنبه

كارورزي 2

اعضای گروه

 

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

كارورزي 2

اعضای گروه

 

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

رويكردهاي نوين مشاوره توانبخشي فيزيكي

دكترفرهوديان

2

-

1

 

 

 

 

سمینار

اعضای گروه

 

1

 

مشاوره توانبخشي دربانوان

دكترموتابي

1

1

-

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :            تعداد دانشجو   2  نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                 واحد   12

                                                                               

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا رشته مشاوره توان بخشي      

سال ورودي 1394 (دوره 4) ترم1    نيمسال   اول سال تحصیلی 94-95    

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

آماراستنباطي پيشرفته

دكترعسگري

1

1

 

ژورنال كلاب

-

-

-

آسيب شناسي رواني

دكترازخوش -دكتربهمني

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

آسیب شناسی اجتماعی

دکتر بهمنی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

روش تحقیق

دکتر عسگری

1

1

 

مشاوره توانبخشي در

آموزه هاي اسلامي

دكتريونسي

دکتر بهمنی

1

-

-

اصول حقوق و اخلاق حرفه ای

دکتر یونسی

دکتر دادخواه

2

 

 

 

1

1

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

    توضيحات :            تعداد دانشجو   4 نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                 واحد   9

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا رشته مشاوره توان بخشي      

سال ورودي1392 (دوره 1) ترم 4    نيمسال   اول سال تحصیلی 95-94    

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

تکنیکهای شناختی رفتاری

دکتر یونسی

 

 

 

ژورنال كلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

كارورزي 2

اعضائ گروه

 

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

كارورزي 2

اعضائ گروه

 

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :            تعداد دانشجو   4  نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                 واحد   12

 

رقابت بزرگ پروپوزال نویسی دانشجویی
مدرسه تابستانه کشوری علوم پزشکی اردبیل
دوستانی که خواستار شرکت در این مدرسه تابستانه می باشند باید در سایت evand.comثبت نام کنند و تا ۱۰مرداد عنوان مورد نظر خود را ارسال نمایند.
 ٠٧:١ - 1398/04/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان طرح های تحقیقاتی دانشجویی
به اطلاع دانشجویان تمامی مقاطع می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی طرح های تحقیقاتی ویژه دانشجویی می پذیرد.
دانشجویان گرامی در صورت تمایل پروپوزال های خود را در سامانه پژوهان ارسال نمایند.
 ١٩:٣٩ - 1398/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
به اطلاع دانشجویان مقاطع مختلف می رساند:
دفاع از پروپوزال دانشجوی دکتری
دومین کنگره بین‌المللی نقش خدمات حمایتی (زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در درمان چند‌تخصصی سرطان کودک
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوریکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences