• چهاردهمین شماره از دوره دوم مجموعه برگزيده مهمتـرين اخبار رسانه هاي همگاني منتشر شد
  • قوه قضائیه از علم و علماء روانپزشک و روانشناس استفاده کند
  • یکی از شاخص های سلامت در دنیا، وجود قانون حمایت از بیماران روانپزشکی است
  • نخستین کنگره ملی
  • از کتابهای خریداری شده جهت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم بهزیستی رونمایی شد
  • مشاور عالي وزير بهداشت در امور اجتماعي شدن سلامت، از مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و مرکز ایرانوم کشور دیدن کرد
  • فیلد آموزشی بیمارستان روانپزشکی رازی، از اول تیرماه راه اندازی می شود
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها